1998 | 2017-06-09 | 672

The Wise Little Hen išleistas 1934 m.

1998 | 2017-06-09 | 743

Donald Duck Self control išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 664

Donald Duck Better self išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 712

Donald Duck Donald's nephews išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 730

Donald Duck Pollar Trappers išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 678

Donald Duck Good Scouts išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 662

Donald Duck The fox hunt išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 702

Donald Duck Gold game išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 680

Donald Duck Lucky day išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 638

Donald Duck The hockey champ išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 683

Donald Duck Donald's cousin Gus išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 686

Donald Duck Beach picnic išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 713

Donald Duck Sea scouts išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 688

Donald Duck Donald's penguin išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 717

Donald Duck The autograph hound išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 664

Donald Duck Officer Duck išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 697

Donald Duck The riveter išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 718

Donald Duck Dog laundry išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 706

Donald Duck Billposters išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 687

Donald Duck Mr. Duck steps out išleistas 1940 m.