1998 | 2017-06-09 | 576

The Wise Little Hen išleistas 1934 m.

1998 | 2017-06-09 | 628

Donald Duck Self control išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 561

Donald Duck Better self išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 598

Donald Duck Donald's nephews išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 633

Donald Duck Pollar Trappers išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 585

Donald Duck Good Scouts išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 565

Donald Duck The fox hunt išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 602

Donald Duck Gold game išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 588

Donald Duck Lucky day išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 557

Donald Duck The hockey champ išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 588

Donald Duck Donald's cousin Gus išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 585

Donald Duck Beach picnic išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 618

Donald Duck Sea scouts išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 591

Donald Duck Donald's penguin išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 629

Donald Duck The autograph hound išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 567

Donald Duck Officer Duck išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 594

Donald Duck The riveter išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 613

Donald Duck Dog laundry išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 599

Donald Duck Billposters išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 578

Donald Duck Mr. Duck steps out išleistas 1940 m.