1998 | 2017-06-09 | 483

The Wise Little Hen išleistas 1934 m.

1998 | 2017-06-09 | 551

Donald Duck Self control išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 477

Donald Duck Better self išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 509

Donald Duck Donald's nephews išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 549

Donald Duck Pollar Trappers išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 502

Donald Duck Good Scouts išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 484

Donald Duck The fox hunt išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 522

Donald Duck Gold game išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 504

Donald Duck Lucky day išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 471

Donald Duck The hockey champ išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 504

Donald Duck Donald's cousin Gus išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 498

Donald Duck Beach picnic išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 531

Donald Duck Sea scouts išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 508

Donald Duck Donald's penguin išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 538

Donald Duck The autograph hound išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 493

Donald Duck Officer Duck išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 512

Donald Duck The riveter išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 522

Donald Duck Dog laundry išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 509

Donald Duck Billposters išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 493

Donald Duck Mr. Duck steps out išleistas 1940 m.