1998 | 2017-06-09 | 767

The Wise Little Hen išleistas 1934 m.

1998 | 2017-06-09 | 852

Donald Duck Self control išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 768

Donald Duck Better self išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 810

Donald Duck Donald's nephews išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 842

Donald Duck Pollar Trappers išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 775

Donald Duck Good Scouts išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 761

Donald Duck The fox hunt išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 799

Donald Duck Gold game išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 777

Donald Duck Lucky day išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 734

Donald Duck The hockey champ išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 788

Donald Duck Donald's cousin Gus išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 782

Donald Duck Beach picnic išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 817

Donald Duck Sea scouts išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 800

Donald Duck Donald's penguin išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 830

Donald Duck The autograph hound išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 757

Donald Duck Officer Duck išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 791

Donald Duck The riveter išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 813

Donald Duck Dog laundry išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 805

Donald Duck Billposters išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 774

Donald Duck Mr. Duck steps out išleistas 1940 m.