1998 | 2017-06-09 | 866

The Wise Little Hen išleistas 1934 m.

1998 | 2017-06-09 | 945

Donald Duck Self control išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 876

Donald Duck Better self išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 904

Donald Duck Donald's nephews išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 950

Donald Duck Pollar Trappers išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 885

Donald Duck Good Scouts išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 869

Donald Duck The fox hunt išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 908

Donald Duck Gold game išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 876

Donald Duck Lucky day išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 835

Donald Duck The hockey champ išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 885

Donald Duck Donald's cousin Gus išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 883

Donald Duck Beach picnic išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 917

Donald Duck Sea scouts išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 904

Donald Duck Donald's penguin išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 926

Donald Duck The autograph hound išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 861

Donald Duck Officer Duck išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 894

Donald Duck The riveter išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 913

Donald Duck Dog laundry išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 898

Donald Duck Billposters išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 878

Donald Duck Mr. Duck steps out išleistas 1940 m.