1998 | 2017-06-09 | 903

The Wise Little Hen išleistas 1934 m.

1998 | 2017-06-09 | 983

Donald Duck Self control išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 921

Donald Duck Better self išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 942

Donald Duck Donald's nephews išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 980

Donald Duck Pollar Trappers išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 922

Donald Duck Good Scouts išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 908

Donald Duck The fox hunt išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 946

Donald Duck Gold game išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 924

Donald Duck Lucky day išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 877

Donald Duck The hockey champ išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 917

Donald Duck Donald's cousin Gus išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 923

Donald Duck Beach picnic išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 954

Donald Duck Sea scouts išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 938

Donald Duck Donald's penguin išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 967

Donald Duck The autograph hound išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 902

Donald Duck Officer Duck išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 936

Donald Duck The riveter išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 952

Donald Duck Dog laundry išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 938

Donald Duck Billposters išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 915

Donald Duck Mr. Duck steps out išleistas 1940 m.