1998 | 2017-06-09 | 1018

The Wise Little Hen išleistas 1934 m.

1998 | 2017-06-09 | 1094

Donald Duck Self control išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 1046

Donald Duck Better self išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 1065

Donald Duck Donald's nephews išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 1100

Donald Duck Pollar Trappers išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 1041

Donald Duck Good Scouts išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 1032

Donald Duck The fox hunt išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 1062

Donald Duck Gold game išleistas 1938 m.

1998 | 2017-06-09 | 1048

Donald Duck Lucky day išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1009

Donald Duck The hockey champ išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1036

Donald Duck Donald's cousin Gus išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1043

Donald Duck Beach picnic išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1074

Donald Duck Sea scouts išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1058

Donald Duck Donald's penguin išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1092

Donald Duck The autograph hound išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1038

Donald Duck Officer Duck išleistas 1939 m.

1998 | 2017-06-09 | 1047

Donald Duck The riveter išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 1065

Donald Duck Dog laundry išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 1060

Donald Duck Billposters išleistas 1940 m.

1998 | 2017-06-09 | 1043

Donald Duck Mr. Duck steps out išleistas 1940 m.